Общи условия ТОМБОЛА

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА:


  • комплект чаши за уиски Borgonovo, Италия (2бр.)

  • дамска прическа в Студио Вера (2 прически)

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатор на играта е Туристическа агенция Глемър енд Джой ЕООД, с адрес: Варна, ул. Войнишка 3, вх. А, ЕИК 148149492, представлявана от управителя Бисер Николов
 
 
ПРАВИЛА
 
1. Потребителите, които правят резервации на сайта www.glamourandjoy.com и в офисите на Глемър енд Джой ЕООД, както и чрез туристическите агенции предлагащи продуктите на Глемър енд Джой ЕООД и участват в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу нейни правила, наречени официални правила на Играта.
 
2. Глемър енд Джой ЕООД си запазва правото да променя или допълва официалните правила на Томболата, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на интернет страницата на Глемър енд Джой ЕООД – www.glamourandjoy.com.
 
3. С попълването и изпращането данните, изискани за участие в томболата, до Глемър енд Джой ЕООД чрез официалната facebook страница или имейл адрес за участие в томболата, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила на Играта и се съгласяват да спазват техните условия.
 
 
НАЧИН ЗА УЧАСТИЕ
 
1. В Томболата могат да вземат участие физически лица с местоживеене на територията на Република България, които са навършили 18 години.
 
2. Потребителите, имащи право да участват в Томболата са Всички потребители, които: 
  • Харесайте страницата ни
  • Споделете Ваш скъп спомен свързан с един от двата празника
  • Попълнете коректно данни си в бюлетина, за да можем да се свържем с Вас
 ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА
 
1. Всички, които отговарят на условията на играта и попълнят своите данни до 17:00 ч на 16.02.2018 г. участват в теглене на наградата.
 
 
МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
 
1. Печелившите в играта ще се определят чрез томбола. В томболата вземат участие участниците, чиито отговарят на условията на томболата, описани по-горе и данните са получени на адреса на фирмата, до деня на изтичане на срока.
 
2. Томболата се провежда в присъствието на тричленна комисия определена със заповед на организатора на играта.
 
Печелившите ще бъдат обявени на официалната Facebook страница на Глемър енд Джой ЕООД, на блога и на официалната страница на туроператора - www.glamourandjoy.com
 
До 19.02.2018 г. Глемър енд Джой ще се свърже с печелившите от играта, чрез оставения от тях e-mail и телефон.
 
Печелившите от томболата ще могат да получат своя ваучер / награда веднага на място в офис Варна на Глемър енд Джой ЕООД или по е-мейл.
 
Глемър енд Джой ЕООД не носи отговорност за неполучени и неизползвани награди в случай, че клиент, печеливш в играта не е посочил коректно своя e-mail адрес или мобилен номер, свързването с него е било невъзможно или след като не е потърсил наградата си в срок. 
 
ОТГОВОРНОСТ
 
Глемър енд Джой ЕООД не носи отговорност в случай, че поради форсмажорни обстоятелства Хотела не може да предостави платените от туроператора туристически услуги. В този случай Хотела се задължава да ги настани в друг хотел от същата или по-висока категория. 
 
ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
 
1. Спечелената томбола не може да бъде заменяна с нейния паричен еквивалент. 
2. При резервация на услуга със стойност по-малка от стойността на ваучера, разликата не се изплаща.
3. При резервация на услуга със стойност по-голяма от стойността на ваучера, победителят доплаща само разликата.

ВАЛИДНОСТ НА ВАУЧЕРИТЕ:
 
1. Според правилата на играта. 
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ.
 
1. Глемър енд Джой ЕООД има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това, в случай че констатира злоупотреби, масово нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
 
2. Организаторът може да отстрани участник в томболата, в случай че този участник се опитва да попречи на законното провеждане на играта чрез злоупотреба с право, измама или други нечестни практики. 
 
СПОРОВЕ
 
Спорове между Глемър енд Джой ЕООД и участници в играта се решават съгласно настоящите правила, както и по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
 
 
ПУБЛИЧНОСТ
 
Организаторът се задължава при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта да спазва разпоредбите на Закона за Защита на Личните Данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му.